چشم‌­انداز و ماموریت سازمان

بیانیه ماموریت شرکت,ماموریت ماریناسان,ماموریت و چشم انداز ماریناسان,ماموریت صنایع سلولزی ماریناسان,اهداف ماریناسان

حضور در سبد سلامت خانوار با ارايه محصولات سلولزی بهداشتی درقالب آميزه اي متمايز از كيفيت و قيمت، از طريق به كارگيری فناوری های نوين و توسعه مستمر توانمندی های سرمايه انسانی