چشم انداز و ماموریت سازمان

بیانیه ماموریت شرکت,ماموریت ماریناسان,ماموریت و چشم انداز ماریناسان,ماموریت صنایع سلولزی ماریناسان,اهداف ماریناسان

حضور در سبد سلامت خانوار با ارايه محصولات سلولزی بهداشتیدرقالب آميزه اي متمايز از كيفيت و قيمت، از طريق به كارگيریفناوری های نوين و توسعه مستمر توانمندی های سرمايه انسانی

ثبت نام

چشم انداز شرکت
چشم انداز شرکت صنایع سلولزی ماریناسان، رهبری در بازار محصولات سلولزی و بهداشتی در منطقه خاورمیانه و آسیای میانه است.

-

ماموریت شرکت

ماموريت شرکت ما کسب رضایت حد اکثری تمامی ذینفعان مان به ویژه مصرف کنندگان محصولات سلولزی و بهداشتی در منطقه آسیای میانه و خاورمیانه با بکارگیری بهترین تکنولوژی ها و متخصصان متعهد است.

-

در شبکه های اجتماعی با ما همراه باشید