مرسی - نوار بهداشتی

شرکت صنایع سلولزی ماریناسان

شرکت صنایع سلولزی ماریناسان


  • نوار بهداشتی بالدار فلاف بزرگ 10 عددی 36 بسته ای مرسی کتانی 4 زبانه صادراتی
   نوار بهداشتی بالدار فلاف بزرگ 10 عددی 36 بسته ای مرسی کتانی 4 زبانه صادراتی
  • نوار بهداشتي بالدار فلاف بزرگ 10 عددي 16 بسته اي مرسي کتانی 4 زبانه صادراتی
   نوار بهداشتي بالدار فلاف بزرگ 10 عددي 16 بسته اي مرسي کتانی 4 زبانه صادراتی
  • نوار بهداشتي بالدار نازك شب مرسي 10 عددي 24 بسته اي سفيد ساده
   نوار بهداشتي بالدار نازك شب مرسي 10 عددي 24 بسته اي سفيد ساده