سافتلن - دستمال توالت

شرکت صنایع سلولزی ماریناسان

شرکت صنایع سلولزی ماریناسان


  • دستمال توالت 2 قلو 36 بسته ای PTP سافتلن (Stax)
   دستمال توالت 2 قلو 36 بسته ای PTP سافتلن (Stax)
  • دستمال توالت 4 قلو 18 بسته ای PTP سافتلن (Stax)
   دستمال توالت 4 قلو 18 بسته ای PTP سافتلن (Stax)
  • دستمال توالت 8 قلو 9 بسته ای PTP سافتلن (Stax)
   دستمال توالت 8 قلو 9 بسته ای PTP سافتلن (Stax)
  • دستمال توالت 12 قلو 6 بسته ای PTP سافتلن (Stax)
   دستمال توالت 12 قلو 6 بسته ای PTP سافتلن (Stax)