آلاوه - نوار بهداشتی

شرکت صنایع سلولزی ماریناسان

شرکت صنایع سلولزی ماریناسان


  • نوار بهداشتی بالدار فلاف بزرگ 10 عددی 36 بسته ای آلاوه کتان
   نوار بهداشتی بالدار فلاف بزرگ 10 عددی 36 بسته ای آلاوه کتان
  • نوار بهداشتی بالدار فلاف بزرگ 10 عددی 36 بسته ای آلاوه مشبک
   نوار بهداشتی بالدار فلاف بزرگ 10 عددی 36 بسته ای آلاوه مشبک
  • نوار بهداشتی بالدار فلاف نازک بزرگ 10 عددی 24 بسته ای آلاوه کتان
   نوار بهداشتی بالدار فلاف نازک بزرگ 10 عددی 24 بسته ای آلاوه کتان