بارلی - پوشک بچه

شرکت صنایع سلولزی ماریناسان

شرکت صنایع سلولزی ماریناسان


  • پوشک کامل بچه بزرگ سایز 4 بارلی 12 عددی 16 بسته ای
   پوشک کامل بچه بزرگ سایز 4 بارلی 12 عددی 16 بسته ای
  • پوشک کامل بچه متوسط سایز 3 بارلی 14 عددی 16 بسته ای
   پوشک کامل بچه متوسط سایز 3 بارلی 14 عددی 16 بسته ای
  • پوشک کامل بچه نرمال سایز 2 بارلی 16 عددی 16 بسته ای
   پوشک کامل بچه نرمال سایز 2 بارلی 16 عددی 16 بسته ای
  • پوشک کامل بچه خیلی کوچک سایز 1 بارلی 20 عددی 16 بسته ای
   پوشک کامل بچه خیلی کوچک سایز 1 بارلی 20 عددی 16 بسته ای
  • پوشک کامل بچه خیلی بزرگ سایز 5 بارلی 34 عددی 6 بسته ای
   پوشک کامل بچه خیلی بزرگ سایز 5 بارلی 34 عددی 6 بسته ای
  • پوشک کامل بچه بزرگ سایز 4 بارلی 40 عددی 6 بسته ای
   پوشک کامل بچه بزرگ سایز 4 بارلی 40 عددی 6 بسته ای
  • پوشک کامل بچه متوسط سایز 3 بارلی 46 عددی 6 بسته ای
   پوشک کامل بچه متوسط سایز 3 بارلی 46 عددی 6 بسته ای
  • پوشک کامل بچه کوچک سایز 2 بارلی 52 عددی 6 بسته ای
   پوشک کامل بچه کوچک سایز 2 بارلی 52 عددی 6 بسته ای