نواربهداشتی بالدار مشبک با جذب خیلی زیاد 10 عددی بزرگ