گلرنگاکتیوسافتلنبارلیمرسینانسیصپیتا
 گواهینامه واحد نمونه صنعتی سال 91تقدیر نامه بیمه ایران